Proč u řidiče dojde k „vybodování“?

S výjimkou těch, kteří pravidla silničního provozu porušují často záměrně nebo obecně pohrdají dodržováním jakéhokoli řádu, se do 12-ti bodové pasti dostává mnoho řidičů pouze svojí NEVĚDOMOSTÍ a NEZNALOSTÍ procesu, jak přidělování bodů do hodnocení řidiče v praxi funguje. Proto vám jej chceme jednoduchou lidovou formou nastínit. Cílem není přesně opisovat zákonné normy a proto prosíme, aby nám čitatelé s právním vzděláním odpustili pro ně nepřesné výrazy a formulace.

Každý řidič, který se NEPROVINIL, má v bodovém hodnocení 0 bodů. Za některé (rozumějte NE VŠECHNY) přestupky proti pravidlům dostává řidič takzvané trestné body. Jaké přestupky to jsou a kolik trestných bodů za ně dostává stanovuje především Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ale také Zákon č.40/2009 Sb. Trestní zákoník.

Malý respekt k účinnosti bodového systému je u mnoha řidičů způsoben také tím, že neznají důsledky pozbytí řidičského oprávnění vlivem nasbírání 12 bodů a proceduru jeho opětovného získání.

NEBEZPEČNOU hranicí je již stav 5-6 bodů v kartě řidiče! Důvod? Stačí se, byť neúmyslně pouhou nepozorností nebo přehlédnutím, dopustit přestupku za 6 nebo 7 bodů a váš účet se záhy naplní na 12, kdy již pouze očekáváte obálku s modrým pruhem o odebrání řidičského oprávnění.

Jak funguje přidělování bodů?

Varianta 1BLOKOVÉ ŘÍZENÍ – při spáchání přestupku v silničním provozu jste zastaven hlídkou Policie ČR, Vojenské policie ČR, Městské policie v katastru obce v níž má působnost a dochází k řešení vašeho prohřešku. Sankci (pokutu a body) může policista udělit POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE UZNALI SVOJI VINU neboli jste SOUHLASILI s řešením přestupku v blokovém řízení. Policista NEMÁ POVINNOST vám sdělit a někdy možná ani nezná množství bodů za daný přestupek. Výsledkem je, že obdržíte ústřižek bločků s přesně vypsaným §, který jste porušili. Obdobný doklad je policista povinen do 5 pracovních dnů doručit na Registr řidičů a úředník má další 3 pracovní dny, aby zadal přesné § znění do systému bodového hodnocení. Teprve tehdy máte body na svém kontě!

Varianta 2 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – v případě, že nechcete uznat svoji vinu a nesouhlasíte s řešením přestupku hlídkou na místě nebo se jedná o závažný přestupek, který dle zákona nelze řešit blokovým řízením, dává policista podnět k zahájení správního řízení. Na tomto místě nebudeme vypisovat, jak taková řízení probíhají, ale podstatná informace pro vás opět je, že DOKUD NEUZNÁTE SVOJI VINU A NESOUHLASÍTE, nemáte ani zapsány žádné body. Body opět zapisuje až úředník Registru řidičů na základě ukončeného (dořešeného) správního řízení.

Poznámka: Pokud dojde k tomu, že váš přestupek zachytí statické zařízení bez obsluhy neboli vás vyfotí kamera a daný úřad tento prohřešek řeší v tzv. ZRYCHLENÉM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ a pošle vám rovnou dopis s peněžní sankcí (pokutou), vy ji akceptujete a zaplatíte ve stanovené lhůtě, je tímto přestupek vyřešen a NEDOSTÁVÁTE BODY do systému hodnocení řidiče.

Jak zjistím, kolik mám bodů?

Na základě výše napsaného byste vždy měli mít přehled, JAK NA TOM JSTE, protože pokud jste s přestupkem souhlasili (v blokovém nebo ve správním řízení), dostáváte bločky nebo protokol s vypsaným §. Na internetu stačí vyhledat příslušný § a jeho bodové hodnocení a téměř si můžete být jisti, že za 8 pracovních dní od vyřešení přestupku bude vaše konto o toto množství bodů „bohatší“. Chcete-li si to ale ověřit nebo si nejste jisti, stačí podat žádost o VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE na:

  • Pobočkách CZECHPOINT – poplatek zpravidla 100,-Kč

  • Odboru evidence řidičů obce s rozšířenou působností, kam spadáte trvalým bydlištěm – poplatek 15,-Kč

Jak funguje odpočet bodů?

Varianta 1ŠKOLENÍ BEZPEČNÉ JÍZDY v našem Dopravním výcvikovém centru v Hradci Králové. Detailní podmínky a způsob přihlášení najdete na našich stránkách – odkaz ZDE. Lze absolvovat 1x za kalendářní rok, nesmíte mít v kartě řidiče více než 10 bodů a vaše bodové konto nesmí obsahovat 6 a 7 bodové přestupky.

Varianta 2JEZDÍTE BEZ PŘIPISOVÁNÍ DALŠÍCH BODŮ, respektive pokud vám od data posledního připsání bodů do vaší karty nepřibyly v průběhu 12 následujících měsíců další trestné body, dochází po uplynutí celé této lhůty (přesně na den) k automatickému odečtení 4 bodů. To ale neplatí, pokud vaše hodnocení obsahuje 6 nebo 7 bodový přestupek. Tento přestupek se odmaže až po uplynutí 24 měsíců v kuse, kdy vám nepřibydou další body. Určitá „záludnost“ tohoto systému spočívá v tom, že pokud máte v kartě nejprve připsán např. 2-bodový přestupek a poté např. 6-bodový, tak máte celkem na kontě 8 bodů. Od připsání toho 6-bodového začíná běžet lhůta 12 měsíců a pokud v tomto období nepřipíšete další body, tak dojde k automatickému smazání toho 2-bodového prohřešku, ale z toho 6-bodového neubude nic. Ten je takzvaně „nedělitelný“ a musíte na jeho smazání vydržet další 2 roky bez připsání bodů. To samé se pochopitelně týká přestupků 7-bodových. Pokud v průběhu výše zmíněných období spácháte další bodovaný přestupek a uznáte vinu (souhlasíte s přestupkem) – budou vám body připsány do karty řidiče a celá lhůta začíná běžet znovu od začátku.

Pokud „nasbírám“ 12 bodů – podmínky pro navrácení.

Po „kompletaci“ je pro vás neodvratné pozbytí řidičského oprávnění na 1 rok. Požádat můžete až po uplynutí celé této lhůty. K navrácení je zapotřebí prokázat ZDRAVOTNÍ, PSYCHOLOGICKOU A ODBORNOU ZPŮSOBILOST. Následující tabulka vyjadřuje způsob jejich prokázání a běžné ceny, které za ně zaplatíte.

Druh způsobilosti

Jak

Obvyklá cena

Zdravotní

Praktický lékař

500,-Kč

Psychlogická

Akreditovaný dopravní psycholog

1600,-Kč

Odborná

Test z pravidel silničního provozu na PC

700,-Kč*

Ústní zkouška z údržby motorových vozidel u skupin C, D a T

Praktická zkouška z jízdy

2500,-Kč**

CELKEM za 1 skupinu řidičského oprávnění

5200,-Kč

Přesná a pevná cena za provedení zkoušky na úřadu.
*Obvyklá cena za pronájem vozidla upraveného k výcviku řidičů a plat instruktora autoškoly na 1 skupinu řidičského oprávnění.

K tomu je potřeba dodat, že na každou skupinu řidičského oprávnění, kterou si chcete obnovit musíte projít znovu zkouškou z jízdy a údržby vozidel. Lidově řečeno, pokud si najednou obnovujete všechny skupiny, které jste před pozbytím oprávnění měli, tak vás čeká jeden test z pravidel, jedno vyšetření u lékaře a jeden psychologický posudek, ale praktickou zkoušku děláte na KAŽDOU SKUPINU ZVLÁŠŤ a za každou platíte pronájem. Existuje ale možnost, že si některou skupinu nechcete obnovit – např. se rozhodnete nejezdit na motorce nebo vozidly skupiny C. Pokud v budoucnu po nich opět zatoužíte, procházíte opět celou procedurou, tj. lékař, psycholog, testy, údržba (pouze sk. C,D a T) a jízda včetně všech poplatků. Pochopitelně platí, že pokud chcete oprávnění skupin C nebo D, musíte před tím mít oprávnění na B.

Nezapomeňte si spočítat kolik času a peněz za rok utratíte jízdou v hromadné dopravě a tím, že nemůžete vykonávat svoje zaměstnání nebo podnikání bez řidičského oprávnění nebo si musíte najmout řidiče!

Oproti tomu je ŠKOLENÍ BEZPEČNÉ JÍZDY za účelem odečtu bodů v našem Dopravním výcvikovém centru v Hradci Králové za 3899,-Kč mnohem levnější, a NAVÍC SI NĚCO VYZKOUŠÍTE A DOZVÍTE SE INFORMACE, KTERÉ MOHOU VÝRAZNĚ ZVÝŠIT VAŠI BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU!